Totemdieren | Slang


Kwintessens: Wedergeboorte, herrijzenis, initiatie en wijsheid

 

Van alle reptielen — en misschien wel alle dieren — is de slang het voorwerp van de grootste controversen en paradoxen. Religieuze stromingen ruziën erover of ze nu een symbool van het hogere of van het lagere is. Soms wordt er de duivel in gezien, andere keren een genezer. Hoe het ook zij, de slang heeft altijd een vooraanstaande plaats in de mythologie ingenomen.

 

In Noord- en Zuid-Amerika is de slang altijd een prominent symbool in de kunst en culturele overlevering geweest. Voor de Noord-Amerikaanse indianen was ze een symbool van transformatie en heling. In slangenceremonies leerde men, na enkele keren door een slang gebeten te zijn, haar gif in het lichaam te transmuteren. Overleefde men dit, dan was men in staat voortaan alle giffen, lichamelijk of anderszins, te transmuteren. In de ceremonie balanceerde men op de rand van sterven of genezen worden. Vaak werden zo geweldige genezende krachten geactiveerd.

 

In de voorstelling van de volken van Centraal-Amerika had de slang of het serpent veren en kon vliegen. Ze was een symbool van hun grootste god en held, Quetzalcoatl. Zijn verhaal is de mythe van een stervende god, die ooit zou terugkeren. In talloze opzichten was hij mogelijk de belangrijkste god van de Tolteken en gezegd werd dat de hemel en sterren en alle bewegingen in de kosmos onder zijn heerschappij stonden. ‘Hij was een meester van de winden en de wolken en de beschermende genius van zijn volk.’

 

In Griekenland was de slang eveneens een symbool van alchemie en genezing. De god Hermes droeg een staf waar zich twee slangen omheen kronkelden. Deze caduceus is het universeel herkenbare embleem van de moderne geneeskunde en artsen en symboliseert wijsheid die genezing kan bewerkstelligen.

 

In India was de godin Vinata de moeder der slangen en een symbool van het water en de onderwereld. In India kende men verder halfgoden, Naga's, en hun schone vrouwen, Nagini’s, die gewoonlijk afgebeeld werden als half-cobra en half-godheid. Op afbeeldingen wordt de god Vishnu vaak slapend op de eeuwigheidsslang, Ananta, weergegeven. Shiva draagt slangen als armbanden en halssnoeren; in dit geval hebben ze seksuele connotaties.

 

De slang is van oudsher een symbool van de seksuele/ scheppende levenskracht in de mens. We komen dat idee vooral tegen in de oosterse tradities. De kundalini of het slangenvuur ligt opgerold te wachten aan de basis van de ruggengraat. Als we groeien en ons ontwikkelen, komt deze oer-energie vrij en stijgt langs de ruggengraat omhoog. Op haar weg naar boven activeert ze de diverse centra van lichaam en geest. We krijgen daardoor toegang tot nieuwe dimensies en niveaus van bewustzijn, gezondheid en creativiteit.

 

In de Chinese astrologie is een van de twaalf jaren het Jaar van de Slang. Men zegt dat in dit jaar geboren personen meelevend, helderziend en betoverend zijn. Ze moeten gewoonlijk ook lessen met betrekking tot vergeving, bijgelovigheid en bezitsdrang leren. Een studie van dit Chinese astrologische teken zal inzichtrijk zijn.

 

In Egypte kende de slang al evenzeer mystieke associaties. De uraeus is een hoofdband in de vorm van een brilslang. De kop van de slang rust op het voorhoofd en buigt zich naar voren. Het dragen ervan symboliseerde een staat van innerlijke schouw en macht over de kosmos. Het was een symbool dat door ingewijden werd gedragen. Sommigen zien er een variant op het oog van Horus in, anderen stellen het gelijk aan het heilige oog van Ra. Het representeerde een bepaalde graad van wijsheid en inzicht.

 

Omdat ze haar huid afwerpt, is de slang al sedert lang een symbool van dood en wedergeboorte. Ze werpt haar huid af als ze eruit gegroeid is. Deze cyclus van dood en wedergeboorte is een belangrijke connotatie van de slang. Het concept is nauw verbonden met de oude alchemisten en hun symbolische transformatie van lood in goud. Dat heeft weer te maken met de hogere wijsheid die men met het verstrijken van de tijd

verwerft. De cyclus van dood en wedergeboorte wordt vaak gesymboliseerd door de ouroboros, de oeroude voorstelling van een slang die de eigen staart opslokt. Het is een symbool van eeuwigheid.

 

Voordat de slang haar huid begint af te werpen, worden haar ogen troebel. Het is daardoor net alsof ze in trance is. Veel mystici en sjamanen leidden daaruit af dat de slang heen en weer kon gaan tussen de dimensies van de levenden en de doden, dat ze van het leven naar de dood kon oversteken en daarna weer naar het leven kon terugkeren. Als de huid vervolgens afgeworpen wordt, beginnen de ogen weer helder te worden, alsof de slang de wereld letterlijk met nieuwe ogen beziet. Om deze reden geloofden alchemisten vaak dat wijsheid en nieuwe kennis tot een proces van dood en wedergeboorte leidden, waarna de betrokkene de wereld in een geheel nieuw perspectief bezag. Samen met haar verwant de draak is de slang vaak voorgesteld als een bewaker. In de mythologie bewaakt ze veelvuldig schatten, levensbronnen of heilige plaatsen. Zo bewaakte een slang de boom waaraan het gulden vlies hing in de Griekse sage van Jason en de Argonauten.

 

Slangen zijn lenig en snel. Hoewel veel mensen denken dat ze glibberig zijn, is hun huid erg droog. Feitelijk is de huid van mensen slijmeriger dan die van slangen. Als we met onze hand over de vloer gaan, zit deze onder het vuil. De huid van de slang blijft daarentegen schoon en daardoor kan ze glijden en kronkelen.

 

Een slang valt bliksemsnel aan. Ze heft zich op en slaat snel, hard en trefzeker toe. Het is niet ongebruikelijk dat personen met deze totem, indien nodig, op dezelfde manier kunnen reageren. Slangmensen kun je beter niet boos maken. Ofschoon het lang duurt voordat ze hun zelfbeheersing verliezen is hun beet, wanneer het eenmaal gebeurt, snel, scherp en direct. Ze treffen haast altijd hun doelwit. Het zou ermee kunnen eindigen dat je in je geheel wordt verzwolgen of in een of ander opzicht vergiftigd.

 

Altijd wanneer een slang je als totem opzoekt, mag je verwachten dat er zich op een bepaald gebied van je leven een proces van dood en wedergeboorte zal voltrekken. Het betreft zelden een feitelijk sterven, maar veeleer een overgang of transitie. Kijk goed om je heen om te zien of je omstandigheden zich wijzigen en er sprake is van een beweging in de richting van nieuw leven. Observeer wat er om je heen gebeurt. Zou je veranderingen moeten aanbrengen, maar laat je dat om de een of andere reden na? Probeer je de verandering te forceren? Val je mensen ten onrechte aan? Val je niet aan, terwijl je dat eigenlijk wel zou moeten doen? Bedenk dat een slang haar gif en beet niet alleen gebruikt voor het vangen van prooien, maar ook ter verdediging. Wat moet er genezen of geheeld worden? Wat voor nieuwe kansen doen zich voor, die je zou moeten aangrijpen en uitbuiten?

 

Het kan daarnaast aangeven dat je eigen scheppende krachten ontluiken. Het stimuleren van de kundalini-kracht heeft zowel fysiologische als geestelijk-spirituele effecten. Fysiologisch kan het de seksuele drift activeren en deze met meer energie laden enzovoort. Geestelijk-spiritueel kan het de waarneming intensifiëren en het bewustzijn en de intuïtie vergroten. Je waarneming en intuïtie zullen accurater worden.

 

Om te begrijpen wat voor rol je totemslang precies in je leven speelt, zou je moeten beginnen met goed te kijken om wat voor soort slang het gaat. Dit zal op zich al veel onthullen. Er zijn heel veel soorten slangen. Elke slang heeft een kop, lichaam en staart. Sommige zijn giftig, haast allemaal kunnen ze bijten en sommige wurgen hun prooi door zich eromheen te kronkelen. Bestudeer wat voor tekens je slang vertoont en wat het patroon van haar schubben is. Een diamantratelslang bijvoorbeeld ontleent haar naam aan haar schubbenpatroon. Verdiep je in de betekenis van de geometrische vormen van je slang. Daardoor ga je beter inzien wat ze voor je te betekenen heeft.

 

Bestudeer verder het gedrag van je slang. Een ratelslang bijvoorbeeld beweegt zich alleen tijdens de koele uren van de nacht. Extreme hitte is voor haar dodelijk. Met deze totem zou je evenzo kunnen merken dat ’s nachts actiever zijn je beter ligt en heilzaam voor je is. Ze beweegt zich daarnaast zijwaarts. Ze heeft ook een speciaal warmtegevoelig orgaan, een kuiltje in de kop, dat reageert op door andere dieren afgegeven hitte. Zo spoort ze haar prooi op. Op een symbolisch niveau weerspiegelt dit dat mensen met deze totem hoe langer hoe gevoeliger zullen worden voor de aura van anderen. In ieder geval zal je deze al snel beginnen aan te voelen en misschien zelfs wel te zien. Vertrouw op wat je rond anderen aanvoelt, hoe merkwaardig het ook mag lijken.

 

Verdiep je ook in de eigenschappen en kenmerken van slangen in het algemeen. Slangen zijn vleeseters. Ze kunnen hun prooi in zijn geheel doorslikken. Hun zeer beweeglijke kaakgewrichten klappen daarvoor helemaal open. Langs onze mond nemen we ons voedsel op. Voor degenen met deze totem betekent het dat ze in staat zullen zijn grotere hoeveelheden ‘voedsel voor het hoofd’ door te slikken en te absorberen, dat wil zeggen kennis. Ze zullen vele kansen om te leren krijgen, zowel formeel als informeel. Met een slang als totem is de kans dat de hersencircuits overbelast worden gewoonlijk klein. Je zult in staat zijn alles wat je in je opneemt door te slikken en te verteren. 

 

Sommige mensen schrijven de slang op grond van haar starende blik hypnotische krachten toe. Deze starende indruk wordt gewekt doordat de slang geen oogleden heeft. De ogen leren gebruiken om anderen te hypnotiseren en rechtstreeks in hun hart en ziel te kijken, is een van de dingen die het slangmedicijn traditioneel te bieden heeft. Mogelijk kan het verschijnen van de slang ook aangeven dat je nauwgezetter in

je eigen hart en ziel moet kijken.

 

Slangen hebben een goed ontwikkeld reukvermogen. Feitelijk ruiken ze met hun tong, wat verklaart waarom deze zo vaak naar buiten schiet. In de nevenholte van hun mond-dak bevindt zich het zogeheten orgaan van Jacobson. Met dit orgaan vangen ze reukprikkels op. Met behulp daarvan proeven ze de lucht en de geurtjes daarin, waardoor ze voedselbronnen kunnen opsporen.

 

Het reukvermogen is nauw verbonden met hogere vormen van onderscheiding en spiritueel idealisme. Mensen met een slang als totem zullen veelal buitengewoon gevoelig voor luchtjes en geurtjes zijn. Zij zouden grote baat bij de aromatherapie kunnen hebben. Let met deze totem goed op wat er om je heen gebeurt. Ruiken de dingen om je heen goed? Pas ook goed op met wat je zegt en tegen wie — en met wie en wat je je inlaat.

 

Slangen zijn symbolen van verandering en genezing. Ze zijn bliksemsnel en behendig. Evenzo zullen personen met deze totem merken dat de veranderingen en wijzigingen in hun leven zich gewoonlijk snel voltrekken. Is er een slang in je leven verschenen, dan mag je verwachten op een nieuw niveau van creativiteit en wijsheid herboren te worden.

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews

 

Hieronder de links naar de pagina's over de betekenis van totemdieren:

 

Bron: Luisteren naar dieren - Ted Andrews